એનએલપી - એક પરિચય


આજે તમારા જીવનને બદલવાની આ અદભૂત તકનીક શીખો


વર્કશોપનો વાસ્તવિક દર રૂ. 1999 વ્યક્તિ દીઠ


અંગ્રેજી, હિન્દી અને ગુજરાતીમાં ઉપલબ્ધ કોર્સ


કોર્સ રેટ પર ભારે છૂટ, તેથી આજે નોંધણી કરો!


આજે જ જોડાઓ

About Ashish Nagar

· An educator, Physical Therapist, NLP trainer, NLP Health consultant, much-sought-after speaker in NLP Health, successful entrepreneur and a Health & Wellness consultant to organizations, individuals and professionals.

· Helping people get rid of Pain and Physical Disability since last 20 years, he discovered that even after eliminating Physical pain and disability there were recurrences. These recurrences followed a pattern, which was related something beyond Physical.

-This lead him to research on Mind-body connection, which took him into the whole new realm of Neurolinguistic Programming, Psychosomatic Pain, PNI and Mind-gut connection to list a few.

-He has taken his personal training to many all over the country and abroad. His common sense approach and deeply held beliefs have motivated thousands to re-evaluate their attitudes.

· More than 10,000 people have attended his seminars and has a personally recorded over hundred audios ranging from basic learning of NLP to the advanced and specialized trainer programs.

He has personally distributed and counselled hundreds of clients and locally gained a Good Rapport in professionals and medical fraternity.